Kopfbereich
TRUST GUARANTEE - Vi garanterer dig den bedste pris ved reservation på vores hjemmeside.

Generelle forretningsbetingelser

 • OMFANG
  1. Disse forretningsbetingelser gælder for kontrakter om den kontraktmæssige tildeling af hotelværelser til ophold, såvel som alle yderligere ydelser og leveringer fra hotellets side.

  2. Udlejning og fremleje af værelser såvel som deres benyttelse som bomulighed kræver et skriftligt samtykke fra hotellets side, men der gives dispensation ift. § 540 Abs.1 sætning 2 BGB, hvis kunden ikke er forbruger.

  3. Kundens forretningsbetingelser finder kun anvendelse, hvis dette er skriftligt aftalt forinden.

 • KONTRAKTINDGÅENDE-, PARTNER; FORÆLDELSESFRIST
  1. Kontrakten indgås, når kunden indvilliger i kontrakten (bookingbekræftelse). Det står frit for hotellet at bekræfte værelsesbookingen skriftligt.

  2. Kontraktpartnerne er hotellet og kunden. Hvis en tredjepart har bestilt på vegne af kunden, hæfter denne overfor hotellet sammen med kunden som skyldner for alle forpligtelser ift. kontrakten, hvis tredjepart kan forelægge en passende erklæring overfor hotellet.

  3. Ved bookinger på websiden skal der generelt anvendes et gyldigt kreditkort fra kundens side. Hotellet har ret til for andre bookinger at kræve, at kunden anvender et gyldigt kreditkort.

  4. Alle krav imod hotellet forældes grundlæggende efter et fra begyndelsen af den regulerede forældelsesfrist iht. § 199 afsnit 1 BGB. Skadeserstatningskrav forældes af sig selv efter fem år. Forkortelsen af den lovmæssige forældelsesfrist gælder ikke for krav, der beror på et forsætligt eller groft forsømmende pligtkrav fra hotellets side.

 • YDELSER, PRISER, BETALING, MODREGNING
  1. Hotellet er forpligtet til at holde de værelser, som kunden har booket, klar, og at levere de aftalte ydelser.

  2. Kunden er forpligtet til at betale for værelset og de bestilte ydelser iht. hotellets priser. Dette gælder også for ydelser bestilt af kunder og udlæg af hoteller til tredjepart.

  3. Hotellet har ved kontraktens udløb, ved begyndelsen af opholdet og under hensyntagen til de retslige bestemmelser, ret til at forlange, at kunden lægger en forudbetaling eller sikkerhed i form af en kreditkortgaranti, betaling eller lignende op til 100 % af den samlede pris. Størrelsen af forudbetalingen og betalingsfristerne noteres i kontrakten.

  4. De aftalte priser er inklusive den lovpligtige momssats. Offentlige gebyrer som fx luksusskat osv. er ikke inkluderet. Disse skal kunden betale i tillæg. Disse faktureres kunden for særskilt. Skulle momssatsen stige, faktureres kunden derfor. Hvis tidsrummet mellem kontraktafslutning og kontraktgennemførelse overskrider fire måneder, og hvis hotellets priser for lignende ydelser stiger, så kan dette betyde, at den aftalte pris stiger, dog højest med 5 %.

  5. Priserne kan ændres af hotellet, hvis kunden efterfølgende ændrer antal af bookede værelser, ydelser eller opholdets varighed, og hotellet ser sig enig.

  6. Hotellets regninger uden forfaldsdato skal betales inden for 10 dage efter modtagelse af regning. Hotellet er berettiget til at indkræve udløbede fordringer til enhver tid og kræve betaling ufortøvende. Ved forsinket betaling har hotellet ret til at kræve de lovmæssige morarenter på pt. 8 %, eller ved transaktioner, hvor en forbruger er delagtig, 5 % over grundrentesatsen. Hotellet forbeholder sig ret til at påvise en højere skadessats.

  7. Kunden kan kun afvise et ubestridt eller retligt krav fra hotellets
  side.

 • KUNDENS ANNULERING
  (fx afbestilling, prisnedsættelse, afbestilling / manglende benyttelse af hotellets ydelser)

  1. Kunders bookinger er forpligtende

  2. En annullering fra kundens side kræver ift. kontrakten med hotellet hotellets skriftlige samtykke. Sker dette ikke, skal den aftalte pris fra kontrakten også betales, hvis kunden ikke benytter sig af de kontraktmæssige ydelser. Dette gælder ikke ved overtrædelse af hotellets pligt til at tage hensyn til kundens rettigheder, juridiske rettigheder og interesser, hvis sidstnævnte ikke længere kan forventes at opfylde de kontraktmæssige bestemmelser eller er berettiget til anden retlig eller kontraktmæssig tilbagekaldelsesret.

  3. Afbestillinger skal forelægge på skrift. Alt efter tidspunkt af annulleringen foreligger der erstatningspligt i forskelligt omfang. Reserveringer foretaget af kontraktpartneren er bindende for begge kontraktpartnere.

Afbestillingsbetingelser:Din reservering kan afbestilles uden gebyr op til 15 dage før
ankomstdatoen. Op til 14 dage inden ankomst beregner hotellet  afbestillingsgebyrer på 90 % af værelsesprisen. Skulle gæsten ikke ankomme uden at have annulleret beregnes 100 % af den bekræftede værelsespris inkl. bookede tillægsydelser.

Kundens tilbagekaldelsesret bortfalder, når kunden ikke inden den aftalte dato udøver sin ret til tilbagekaldelse på skrift overfor hotellet, med mindre kunden har ret til tilbagekaldelse iht. 1.3. Bestillinger inden for rammen af kampagnetilbud eller arrangementer kan ikke annulleres eller prisnedsættes.

For værelser, der ikke bruges af kunden, har hotellet ret til at indhente det skyldige beløb fra kunden, som anden udlejning af værelserne og de andre udgifter forårsaget af kunden iht. foregående punkt 4.1. kunne have indbragt.

Hotellet har ret til at forlange det kontraktmæssigt aftalte vederlag minus de udgiftsmæssige besparelser. Kunden er i dette tilfælde forpligtet til at betale mindst 90 % af den kontraktmæssigt aftalte pris for overnatning med eller uden morgenmad. Kunden skal kunne påvise, at det ovenfor nævnte krav ikke er gyldigt eller ikke er gyldigt i den påkrævede størrelse.

 • HOTELLETS tilbagekaldelse
  1. Hvis der på skrift er aftalt en vederlagsfri tilbagekaldelse for kunden inden for en bestemt frist, har hotellet i dette tidsrum ret til at fraskrive sig de kontraktmæssige forpligtelser, hvis der foreligger forespørgsler fra andre kunder på de kontraktmæssigt bestilte værelser, og kunden på hotellets efterspørgsel ikke giver afkald på sin ret til tilbagekaldelse.

  2. Er en aftalt eller en iht. 3.3. (foroven) påkrævet forskudsbetaling, også efter udløbet af en rimelig frist, der er fastsat af hotellet ikke foreliggende, har hotellet også ret til at trække sig ud af kontrakten.

  3. Desuden er hotellet berettiget til, af sagligt retfærdiggjorte grunde, at trække sig ud af kontrakten, fx hvis – hotellet pga. force majeure eller andre omstændigheder, som ikke kan henlægges hotellet, gør det umuligt at opfylde kontrakten;
  – værelser bestilles med misvisende eller oplysninger fx i forhold til person eller formål;
  – hotellet har berettiget grund til at tro på, at brugen af hotellets ydelser kan bringe hotellets normale drift, sikkerhed eller omdømme i fare uden at dette kan henføres til hotellets kontroleller organisationsområde.
  – der foreligger brud på 1.2. Ved hotellets berettigede tilbagekaldelse har kunden ingen krav på skadeserstatning.

 • LEVERING, OVERGIVELSE OG TILBAGELEVERING AF
  VÆRELSE

  1. Kunden har ingen ret til levering af specifik værelse.

  2. Bookede værelser står til rådighed fra kl. 15 på den aftalteankomstdato. Kunden har ingen ret til tidligere checkin.

  3. På den aftalte afrejsedato skal hotellets værelse være klart og tomt senest kl. 11. Derefter kan hotellet ved for sen afrejse påkræve 50 % mellem kl. 11 og 13 af den fulde pris (listepris), og efter kl. 13 100 %. Kundens kontraktmæssige krav begrundes ikke i den sammenhæng. Kunden må kunne bevise, at hotellet ikke har eller har et lavere krav på brugerbeting som følge deraf.

  4. Kunden hæfter overfor hotellet for samtlige skader, der opstår pga. kunden eller tredjepart, der modtager ydelser fra hotellet og forårsager sådanne skader, der er foranlediget af kunden.

  5. Hunde, der kommer uanmeldt, tillægges er engangsgebyr på EUR 300,- som faktureres kunden.

  6. Hvis rygeforbuddet ikke overholdes i hotellets område, afregnes der med mindst EURO 400, og gæsten og alle andre forbundet med reservationen forvises fra hotellet.

  7. Kunden indvilliger i at betale for omkostninger, der måtte opstå iht. §6 punkt 4-6. Det kan forekomme, at det yderligere beløb er lavere end det, som kunden har beregnet.

 • HOTELLETS HÆFTELSE
  1. Hotellet hæfter med normal købmandsmæssig omhu for sine kontraktmæssige forpligtelser. Kundens krav om skadeserstatning er udelukket. Udelukket herfra er legemsbeskadigelser eller sundhedstrusler, hvor hotellet skal påtage sig pligtansvar. I forhold til andre skader hæfter hotellet kun i tilfælde af forsætlighed eller grov forsømmelighed. Et skadesansvar fra hotellet ligestilles med en juridisk repræsentarisk eller opfyldningspligt. Skulle der opstå fejl eller mangler i forhold til hotellets ydelser, vil hotellet sørge for afhjælpning, når hotellet bliver gjort opmærksom på dette eller ved kundens irettesættelse. Kunden er forpligtet til at hjælpe med til at afhjælpe fejlen og holde skadesniveauet lavt.

  2. Wake-up-opkald udføres af hotellet med største møje. Skadeserstatningskrav er udelukket, med mindre der er tale om grov forsømmelighed eller forsætlighed.

  3. I tilfælde af klagesager er der en øvre grænse for hæftelse iht. de til enhver tid gældende betingelser, dvs. pr. op til 100 gange værelsesprisen, højest 3500 EUR, såvel som for penge, værdipapirer og værdigenstande op til 800 EUR. Ansvarskravene bortfalder, hvis kunden ikke umiddelbart underretter hotellet straks efter at have fået kendskab til tab, ødelæggelse eller skade (§ 703  BGB). I tilfælde af yderligere hæftelse gælder de foregående cifre1.2 til 1.3.

  4. Hvis kunden stilles en parkeringsplads til rådighed i garagen eller på hotellets parkeringsplads imod vederlag, opstår der dermed ikke en depotaftale. Der overvåges ikke. I tilfælde af tab eller skader på køretøjer, der er parkeret er manøvreret på hotellets område, samt deres indhold, påtager hotellet sig intet ansvar, udtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. 1.2. bis 1.3. gælder tilsvarende.

  5. Tilbageblivende tingsgenstande, som kunden måtte have glemt, sendes kun på kundens anmodning, risiko og omkostninger. Hotellet opbevarer tingene i 6 måneder og er berettiget til at opkræve et vederlag for denne ydelse.

 • SAXER GAVEKORT
  SAXER gavekort har en gyldighed på 3 år fra udstedelsesdatoen. Alle gavekort har en værdi, der er angivet i EUR (købspris). Ved prisændringer for den pågældende ydelse, kan der forekomme efterbetaling på stedet. For alle ydelser beregnes den gældende katalogpris. SAXTER gavekort berettiger ikke til kontant udbetaling af ydelser eller beløb. SAXER gavekort kan kun købes ved forudbetaling. Gavekort, der er vundet i konkurrencer osv. kan kun indløses af vinderen. Overførsel og/eller salg er ikke tilladt.
 • SLUTBESTEMMELSER
  1. Ændringer eller tilføjelser til kontrakten, antagelse af kontrakter eller disse forretningsbetingelser ift. hotelbookinger skal foretages på skrift. Ensidige ændringer eller tilføjelser er ikke gyldige.

  2. Hotellets forretningsmæssige hovedkvarter er juridisk beliggenhed for udførelse og betaling.

  3. Hotellets forretningsmæssige hovedkvarter er jurisdiktion (også ved tvister og stridigheder). Hvis en kontraktpartner opfylder forudsætningen i § 38 afsnit 2 ZPO og ikke har jurisdiktion i landet, er det hotellets forretningsmæssige hovedkvarter, der gælder som jurisdiktion.

  4. Tysk lovgivning er gældende. Anvendelse af FN’s købelov er udelukket.

  5. Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbestemmelser ift. hotelkontrakten er eller bliver uvirksomme, berøres virksomheden af de øvrige bestemmelser ikke deraf. Derudover gælder de lovmæssige forskrifter.

Goslar, 15.01.2018

Contact us!

More accommodations and places you should also take a look at

[pos=”53,59″]

Hotel Villa Saxer

Situated in the historic UNESCO world heritage site of Goslar, in a distance of a few metres from the historic town, we welcome our guests in an extraordinary building complex – including the historic Villa SAXER with its new harmonic annex.

Secured parking areas, a loading station for electric cars, most modern technical equipment and Wi-Fi in the entire building complex offering a wellness atmosphere, spacious bathrooms with walk-in showers and fully climatized rooms will make your stay unforgettable.

Look forward to discover a diverse region, from the charming old town of Goslar, numerous hiking and mountain biking trails to modern leisure opportunities in the adjoining Braunschweiger Land.

For the perfect start in the day we offer a copious Gourmet Breakfast. For sustenance in the meantime or at the end of the day our
Hotel-Bar offers snacks and a wide range of coffee and wine specialties.

[pos=”57,54″]

Haus Am Wall

Haus am Wall Goslar

The cosy “Haus am Wall” is surrounded by greenery and lets you immediately relax.

The bungalow-like “Haus am Wall” offers space for up to 4 people. The master bedroom is equipped with a comfortable bed and two additional persons can be accommodated on the spacious sofa bed.

There is a luxurious bathroom and an open kitchen that is ideal for game nights and breakfast together. In summer, the beautiful veranda is ideal for a delicious brunch or an evening spend outside with a glass of wine. 

[pos=”53,54″]

City Appartements am Wall

Convince yourself of our 5 modern City Apartments: Appartement am Wall, Steinberg-Apartment, Rammelsberg-Appartement, Nordberg-Appartement, Hessenkopf-Appartement, Bocksberg-Appartment

[pos=”18,32″]

Kaiserpfalz

Kaiserpfalz Goslar

The majestic imperial palace, built between 1040 and 1050, is a must for every Goslar visitor. For over 200 years, German history was written here at numerous Reich assemblies and court congresses. Almost at the same time as the imperial palace, Henry III had the collegiate church of St. Simon and Judas built at its feet.

The church, which had fallen into disrepair, was demolished in 1820 and only its entrance hall remained. The Kaiserpfalz also hosts numerous concerts and top-class events such as the Kaiserring awards ceremony.

[pos=”20,40″]

Goslar Marktplatz

Goslar Marktplatz

Here you will find 3 places of interest! In the center of the market place stands the market fountain, which carries the landmark of Goslar, the eagle. The lower bronze bowl was cast in the 12th century and is thus the largest bronze casting of the Romanesque period.

The market fountain is surrounded by the bell and figure game at the market and the town hall with the hall of homage. The bell and figure game was donated in 1968 on the occasion of the 1,000th anniversary of the Rammelsberg mining industry.

The construction of the town hall began in the middle of the 15th century with the east wing.

[pos=”84,40″]

Goslar Bahnhof

Goslar Bahnhof

Falls Sie mit der Bahn Anreisen, haben Sie es nicht weit zu unseren Unterkünften. Fußweg ca. 850m bis zu unserem Hotel Villa Saxer